fbpx Hyppää sisältöön

Läheisten kokemuksia korona-ajasta: Tilanne aiheuttanut jännitteitä, verkon vertaistuki koettu hyödylliseksi

Läheisille, Rahapelaaminen


Pelirajat’on-toiminnan, Pelituen ja Päihdelinkin yhteistyössä toteuttamassa avoimessa nettikyselyssä selvitettiin, miten koronaepidemian aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut ongelmapelaamista kokeneiden rahapelaamiseen sekä heidän läheisiinsä. 

Nettikyselyyn vastasi 56 läheistä. Pelaajien kyselyn tulokset julkaisimme 26.5. Kyselytulokset tästä linkistä.

Yhteisen ajan lisääntyminen vaikutti positiivisesti 

Läheisten avovastauksissa 9 henkilöä kertoi kokeneensa myönteisiä vaikutuksia koronavirustilanteen aikana. Osa vastaajista koki yhteisen ajan lisääntyneen, mikä on vaikuttanut näiden läheisten mielialaan positiivisesti.

Lisääntyneen yhteisen ajan myötä pelaajien läheiset kokevat löytäneensä keskusteluyhteyden pelaajan kanssa, eikä keskustelu rajoitu vain peliongelman käsittelyyn.  

Taloushuolia sekä jännitteitä parisuhteeseen 

13 vastaajalle koronaepidemia on vaikuttanut kielteisesti elämään ja suhteeseen pelaajan kanssa. Tilanne on tuonut parisuhteeseen jännitteitä ja turhautumista sekä sulkeutunutta käytöstä pelaajan taholta. Yksi vastaajista puolestaan kertoi erikoisen tilanteen aiheuttavan ahdistusta liittyen läheisen pelaamiseen sekä myös houkutuksia aloittaa itsekin pelaaminen.  

Myös taloudellinen tilanne koettiin huolta herättävänä korona-aikana. Tilanne aiheutti stressiä, jonka myötä syntyi riitoja. Muutama pelaajan vanhempi koki koronan myötä tapaamisten pelaajan kanssa vaikeutuneen, joka on johtanut huolen lisääntymiseen. 

Positiivisten sekä negatiivisten kokemusten lisäksi neljä läheisvastaajaa kertoi, ettei koronaepidemialla ole ollut vaikutusta läheiseen itseensä tai suhteeseensa pelaajaan.  

Verkossa tapahtuvaa tukea toivotaan lisää 

Läheisten avovastauksissa nousi tuen tarve erityisesti niissä tilanteissa, joissa läheisen tilanne muuttui äkillisesti huonompaan suuntaan esimerkiksi lomautuksen vuoksi. 

Läheiset kokivat verkossa tapahtuvan tuen olevan hyödyllistä poikkeustilan aikana. Verkossa kokoontuvia vertaisryhmiä toivottiin lisää, samoin niistä tiedottamista. Läheisvastauksissa nousivat mielen hyvinvoinnin tukemiseen, parisuhteeseen sekä stressinhallintaan liittyvät teemat aihealueiksi, joista vastaajat haluaisivat lisätietoa koronaepidemian aikana. Lisäksi läheiset kokivat tarpeelliseksi saada ennaltaehkäisevää tietoa muun muassa pikavippipalveluiden ja rahapelimarkkinoiden mahdollisista muutoksista koronan aikana.  

Lyhyehköissä avovastauksissa (22 kpl) tuen ja tiedon tarpeet näyttäytyivät varsin yksilöllisinä ja yleisinä, eikä selkeitä eroja vastaajaryhmien välillä näissä havaittu. Huolimatta pelaajan pelaamistilanteen muutoksista, läheiset toivoivat muun muassa netissä tapahtuvaa vertaistukea enemmän, tiedotusta tarjolla olevista palveluista sekä käytännön ohjeistuksia. 

Laajempi aineisto tai yksilöllisillä haastatteluilla toteutettu tutkimus voisi vielä paremmin paljastaa, millaisia odotuksia ja toiveita eri tilanteissa olevilla läheisillä tuelle ja tiedotukselle on.

Lisätietoja: projektikoordinaattorit Camilla Metsäranta ja Johanna Vakkuri / yhteispelilla@a-klinikka.fi 


Kyselytutkimuksen raportti

Kysely on ollut nettisivuilla 9.4.2020 lähtien. Siihen on voinut vastata kuka tahansa, joten tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkien ongelmapelaajien läheisten kokemuksia korona-ajasta.

Kyselyn vastaajissa korostuvat vertaistuen palveluista kiinnostuneet. Tulosten tilastollista merkitsevyyttä ei ole selvitetty. Tuloksia tulee tulkita suuntaa antavina, reilun 50 ongelmapelaajan läheisen kokemuksina.